Algemene voorwaarden

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Gent. Iedere factuur brengt van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een intrest op van 8,5 % per jaar evenals een forfaitaire schadeloosstelling van 15 % met een minimum van 75,00 EUR.
Klachten dienen schriftelijk te worden medegedeeld binnen één week na ontvangst van de factuur. Bij niet-betaling kunnen onze prestaties onderbroken worden zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege. Bij een eventueel geschil zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.